1. Anvendelse og gyldighed
  1. Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser ('Produkter') sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
  2. Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingslisten/ordren m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Fountain Danmark A/S skriftligt har accepteret disse.
  3. Ved enhver indgåelse af leje- og serviceaftale forudsættes, at kaffe og øvrige ingredienser købes hos Fountain Danmark A/S.
 2. Ordrebekræftelse
  1. Aftale mellem Fountain Danmark A/S og Køber anses først for indgået, når Fountain Danmark A/S har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Fountain Danmark A/S i hænde samme dag, som den modtages af Køber.
  2. Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Fountain Danmarks' skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Fountain Danmark A/S gøres betinget af, at Køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring.
 3. Priser
  1. Alle priser er ekskl. moms.
  2. Den endelige pris vil fremgå af Fountain Danmarks' faktura, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.
  3. Ved ordrer under 750 kr. tillægges administrationsgebyr på 85 kr.
  4. Fountain Danmark A/S forbe­holder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materiale prisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
  5. Priserne indeksreguleres pr. 1. januar 2016
 4. Levering
  1. Fountain Danmark A/S tilbyder fragtfri levering på de til kunden normale vareture. Uden for faste vareture tillægges fragt.
  2. Fountain Danmark A/S leverer normalt kun inden for Danmarks riges grænser eksklusiv Færøerne og Grønland, og ikke landfaste øer.
  3. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
  4. Fountain Danmark A/S er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Fountain Danmark A/S ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.
  5. Leveringsstedet er det sted der er angivet i ordrebekræftelsen.
 5. Betaling
  1. Betaling sker netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.
  2. Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Fountain Danmark A/S fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % per påbegyndt måned.
  3. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
 6. Ejendomsforbehold
  1. Fountain Danmark A/S har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.
 7. Følgeskader/Indirekte tab
  1. Fountain Danmark A/S er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indi­rekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.
 8. Reklamationer
  1. Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstat­ning skal fremsættes skriftligt til Fountain Danmark A/S uden ugrundet ophold.
  2. Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.
 9. Force majeure
  1. Fountain Danmark A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Pro­dukter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsin­ket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Fountain' rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.
 10. Delvis ugyldighed
  1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
 11. Tvister
  1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelig­hed, skal indbringes for retten ved Fountain Danmark A/S' værneting.

Kontakt

Kontakt en Fountain-konsulent

Maskiner

Samtlige disponible maskiner

© Fountain International | Oversigtskort | Disclaimer | Betingelser | Intranet | Fountain Group | Links